راستش میدونم که شما با خواهر وبرادر سوجو آشنایین

برای کسایی که تاحالا ندید ن میزارم و اونایی که تازه الف شدن وبه ما پیوستند

اول از کیو شروع میکنم

اون شلوغه که داره دست میزنه کیه؟

بفرمایین ادامه

لی توک باخواهر جونشمتاسفانه از هانگ کنگ اینارو داشتم دیگه
کیبوم با خواهر کوچولوشخاک عالم به چوک...داری منت کشی میکنی...دوناش بگیر خلاصش کن دیگه
هیچولا مشغول چی هستی ک ک ک شیوونه؟


سونگمین و داداشش
لی هیوک جه با نوناش

هنری با خواهرش
ای بابا بیشترشون که خواهر دارن


یسونگ با داداش و

مادرو پدر وداداشش

از سیوونی هم دوتا عکس دارم که
یکی از یکی خخخخ

اصلا به من چه خودش توییت کرده بود
ای جان دونگهه با داداششبقیه رو ؟؟؟
خو فکر کنم تکی باشننمیدونم که
باز اگه اطلاعاتم الف بودنم رو زیر سوال رد بهم خبر بدین